fbpx

Avain elämänsä muuttamiseen on olla oma itsensä

Hei, olen oman­nä­köi­sen elä­mä­si valmentaja

Omas­ta koke­muk­ses­ta­ni tie­dän sen, mitä on kadot­taa itsen­sä ja myös sen, mitä on löy­tää itsensä.

Osan täs­tä mat­kas­ta­ni voit lukea ylä­pal­kin Oman­nä­köi­ses­tä Blogista.

LCF Life Coach ja NLP Prac­ti­tio­ner opin­nois­sa­ni oival­sin sen, kuin­ka totuu­te­na sisäis­tä­mis­tä­ni usko­muk­sis­ta oli raken­tu­nut mie­lee­ni muu­rien ympä­röi­mä linnoitus.

Hyväk­syt­tyä­ni itse­ni vapau­duin naut­ti­maan ja ole­maan onnel­li­nen oman­nä­köi­ses­tä, juu­ri minul­le tar­koi­te­tus­ta elämästäni.

Annoin vih­doin­kin itsel­le­ni luvan ottaa vas­taan kaik­ki se hyvä, mitä on tarjolla.

Toi­von sydä­mes­tä­ni, että sinä löy­dät itse­si vähän hel­pom­min. Sik­si olen minä.

Haluatko sinäkin elää omannäköistä elämää?

Tule LCF Life Coach® rat­kai­su­kes­kei­seen valmennukseeni.

Val­men­nuk­sen tehok­kuus perus­tuu nii­hin itsel­le­si olen­nai­siin ja tär­kei­siin oival­luk­siin, joi­ta sinä itse tuo­tat - sinä olet val­men­nuk­se­ni päähenkilö!

Val­men­ta­ja­na olen kans­sa­kul­ki­ja­si polul­la, jolla

Itse­tun­te­muk­se­si ja itse­luot­ta­muk­se­si
paranevat

Minä­ku­va­si ja arvo­maa­il­ma­si
kirkastuvat

Itse­si arvos­ta­mi­nen ja sisäi­nen joh­ta­juu­te­si
kasvavat

Toi­min­ta­mal­li­si ja mil­lai­nen olet par­haim­mil­la­si
selkiytyvät

Onnellisuus on sitä, että se mitä ajattelet, se mitä sanot ja se mitä teet, ovat harmoniassa.” —Gandhi

Val­men­nuk­se­ni koos­tuu kol­mes­ta tapaa­mis­ker­ras­ta ( 180€ sis. alv)

OTA YHTEYT­TÄ

Moti­vaat­to­ri­si

Vah­vuu­te­si

Ajan­käyt­tö­si

Arvo­si

Mis­sio­si

Poten­ti­aa­li­si

Haluatteko, että työntekijänne viihtyvät työssään?

LCF Life Coach® val­men­nuk­ses­sa­ni hyö­dyn­nän NLP Prac­ti­tio­ner -kou­lu­tus­ta­ni, aiem­pia tut­kin­to­ja­ni (lähi­hoi­ta­ja sekä Gero­no­mi AMK), alan työ­ko­ke­mus­ta­ni ja suo­rit­ta­maa­ni työ- ja orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gian perus­o­pin­to­ja. Tar­joan rat­kai­su­kes­keis­tä työyh­tei­sö­val­men­nus­ta, jon­ka tavoit­tee­na on

Vah­vis­taa yhteis­hen­keä ja paran­taa tunneilmapiiriä

 Ihmis­suh­teet ja hyvin­voin­ti nouse­vat keskiöön

Kas­vat­taa työmotivaatiota

Itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­dot oival­ta­nut työn­te­ki­jä on itseohjautuva

Lisä­tä työyh­tei­sön toimivuutta

Oman­nä­köis­tä elä­mää elä­vä työn­te­ki­jä oival­taa asiak­kaan oman­nä­köi­sen elä­män merkityksen

Haluatteko, että työntekijänne viihtyvät työssään?

LCF Life Coach® val­men­nuk­ses­sa­ni hyö­dyn­nän aiem­pia kou­lu­tuk­sia­ni (lähi­hoi­ta­ja ja Gero­no­mi AMK), alan työ­ko­ke­mus­ta­ni ja suo­rit­ta­maa­ni työ- ja orga­ni­saa­tiop­sy­ko­lo­gian perus­o­pin­to­ja. Tar­joan ikäih­mis­ten hoi­vayk­si­köil­le rat­kai­su­kes­keis­tä työyh­tei­sö­val­men­nus­ta, jon­ka tavoit­tee­na on

Vah­vis­taa yhteis­hen­keä ja paran­taa tunneilmapiiriä

 Ihmis­suh­teet ja hyvin­voin­ti nouse­vat keskiöön

Kas­vat­taa työmotivaatiota

Itsen­sä joh­ta­mi­sen tai­dot oival­ta­nut työn­te­ki­jä on itseohjautuva

Lisä­tä työyh­tei­sön toimivuutta

Oman­nä­köis­tä elä­mää elä­vä työn­te­ki­jä oival­taa asuk­kaan oman­nä­köi­sen elä­män merkityksen

Moti­vaat­to­ri­si

Vah­vuu­te­si

Ajan­käyt­tö­si

Arvo­si

Mis­sio­si

Poten­ti­aa­li­si

Tyytyväinen työyhteisö on parasta ja edullisinta mainosta yritykselle

Ryh­mä­val­men­nus­päi­vä (alk. 402€ sis. alv)

Sovi­taan­han tapaa­mi­nen ja raken­ne­taan tei­dän yksik­köön sopi­va kokonaisuus.

OTA YHTEYT­TÄ

Into­hi­mo­ni on elä­mä ja vanheneminen


Minua ins­pi­roi luon­to ja tarinatMinua moti­voi rak­kaus ja perhe


Arvo­ni ovat kii­tol­li­suus, voi­maan­nut­ta­mi­nen ja osallistaminen

Mitä SINÄ olisit kirjoittanut tähän?

Sel­vi­te­tään se yhdes­sä! Sil­lä mis­sio­ni on oival­lut­taa sinua löy­tä­mään oman­nä­köi­se­si elämä.

Oletko keskellä vaikeaa elämänvaihetta?

Elä­mä on voi­nut tuo­da etee­si tilan­teen, jon­ka myö­tä sisäi­nen maa­il­ma­si on hajonnut. 

Tai ken­ties etee­si on tul­lut tilan­ne, joka pysäyt­tää sinut ensim­mäis­tä ker­taa elä­mäs­sä etsi­mään itse­si­nä­köis­tä elämää.

Moti­vaat­to­ri­si?

Vah­vuu­te­si?

Ajan­käyt­tö­si?

Arvo­si?

Mis­sio­si?

Poten­ti­aa­li­si?

Tulevaisuutesi tarvitsee tämänkin päivän ollakseen täydellinen

Val­men­nuk­se­ni koos­tuu kol­mes­ta tapaa­mis­ker­ras­ta (180€ sis. alv)

OTA YHTEYT­TÄ