fbpx

Osa 4 Puiden halailua

Muut­to on vie­lä edes­sä, mut­ta nyt jo kor­ven kuis­kin­ta on ylty­nyt sii­hen pis­tee­seen, että tääl­lä inhi­mil­lis­te­tään puut ja jär­ven jää 😄 Jou­lun lähei­syys­kin on jo käsin kos­ke­tel­ta­vaa ❄️

Osa 2 Pulsaattorikone

Ennen kaik­ki oli parem­min podcas­tin toi­nen osa on täällä! 

Maal­le­muut­to­pro­jek­ti käyn­nis­tyy. Sau­nan­lau­teil­la syn­ty­nei­den ideoi­den jäl­jet joh­ta­vat kau­as vuo­sien taa.

Makeas­ti oravainen
Makaa sammalhuoneessansa;
Sin­ne­pä ei Hal­lin hammas
Eikä met­sä­mie­hen ansa
Ehti­neet milloinkaan.

Kam­mios­taan korkeasta
Kat­se­lee hän mail­man piirii,
Tais­te­loa allans´ monta;
Havu-oksan rauhan-viiri
Pääl­län­sä liepoittaa.

Mikä elo onnellinen
Kei­nu­vas­sa kehtolinnass!
Siel­lä kiik­kuu oravainen
Armaan kuusen äitinrinnass:
Met­so­lan kan­te­le soi!

Siel­lä tork­kuu heiluhäntä
Akku­nal­la pienoisella,
Lin­nut lau­lain tai­vaan alla
Saat­taa hänen iltasella
Unien Kultalaan.

Ennen kaikki oli paremmin Osa 1 Pinssitaivas

Ennen kaik­ki oli parem­min podcas­tin ensim­mäi­nen osa on tääl­lä! Kuun­te­le ja totea se, kuin­ka tei­ni­nä lauo­tuis­ta “ei kos­kaan” -asiois­ta tulee juu­ri nii­tä, joi­ta vii­si­kymp­pi­se­nä halu­aa pala­vas­ti toteuttaa 😄

Löy­dät podcas­tin myös Spo­ti­fys­ta ja Pod­bea­nis­ta nimel­lä Ennen kaik­ki oli paremmin.

Osa 1 Pins­si­tai­vas. Tari­na täs­tä päi­väs­tä ei oli­si täy­del­li­nen, ellei ensin ker­toi­si tari­naa men­nei­syy­des­tä. Ter­ve­tu­loa mukaan maal­le ❤️