fbpx

Omannäköinen Blogi

Takai­sin Etusivulle

Ennen kaikki oli paremmin

Älä kos­kaan sano tei­ni­nä “ei kos­kaan”, jos et halua vii­si­kymp­pi­se­nä muu­ta teh­dä­kään, kuin juu­ri sitä pala­vas­ti toteut­taen opis­kel­la ja muut­taa asu­maan vie­lä pahem­paan kor­peen ihan yhtä alkeel­li­ses­ti kuin sil­loin. Tämä podcast-blo­gi-yhdis­tel­mä ker­too sii­tä, miten ja mik­si näin käy.

Diffuusi aksonivaurio

Täs­sä blo­gis­sa ker­ron poi­ka­ni tari­nan omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni. Tari­nan ker­to­mal­la tah­don osoit­taa tun­te­maa­ni suur­ta arvos­tus­ta hän­tä koh­taan: sinä olet sel­viy­ty­nyt vai­keis­ta ja ras­kais­ta vuo­sis­ta voittajana!

Ennen kaikki oli paremmin

Osa 2 Pulsaattorikone

Ennen kaik­ki oli parem­min podcas­tin toi­nen osa on tääl­lä! Maal­le­muut­to­pro­jek­ti käyn­nis­tyy. Sau­nan­lau­teil­la syn­ty­nei­den ideoi­den jäl­jet joh­ta­vat kau­as vuo­sien taa. Makeas­ti ora­vai­nen Makaa sam­mal­huo­nees­san­sa; Sin­ne­pä ei Hal­lin ham­mas Eikä met­sä­mie­hen ansa Ehtineet…

lue lisää

Ennen kaikki oli paremmin Osa 1 Pinssitaivas

Ennen kaik­ki oli parem­min podcas­tin ensim­mäi­nen osa on tääl­lä! Kuun­te­le ja totea se, kuin­ka tei­ni­nä lauo­tuis­ta “ei kos­kaan” -asiois­ta tulee juu­ri nii­tä, joi­ta vii­si­kymp­pi­se­nä halu­aa pala­vas­ti toteut­taa 😄 Löy­dät podcas­tin myös Spo­ti­fys­ta ja Pod­bea­nis­ta nimel­lä Ennen…

lue lisää

Diffuusi aksonivaurio

Osa 1 Tunturipöllö

Viha­sin vie­lä tänä­kin vuon­na las­kiais­tiis­tai­ta. Viha­sin sitä, kuin­ka mie­le­ni heit­ti minut tun­te­maan, koke­maan, ais­ti­maan, näke­mään ja jopa hais­ta­maan pika­ke­lauk­sel­la koko vii­den vuo­den mat­kan, joka alkoi kah­dek­san vuot­ta sit­ten. Tuol­loin kaik­ki uinu­vat uskomukseni,…

lue lisää

Osa 2 Pieni nainen

Usko­mus­ten­sa orja tois­taa samaa kaa­vaa toi­mis­saan, rat­kai­su­ja teh­des­sään ja ihmi­siä koh­da­tes­saan. Kah­dek­san vuot­ta sit­ten en pysäh­ty­nyt aja­tus­te­ni äärel­le kyse­le­mään, mis­tä ne ovat läh­töi­sin. Vas­ta pal­jon myö­hem­min näin teh­des­sä­ni moni niis­tä pal­jas­tui mieltäni…

lue lisää

Osa 3 Syöttöpiste

Kyl­lä minus­sa vie­lä pie­ni toi­von­ki­pi­nä paloi har­taas­ti odo­tet­tua maa­nan­tai­ta ja sen muka­naan tuo­maa las­ten­neu­ro­lo­gia koh­taan. “Muis­taa onnet­to­muu­den ja tämän jäl­kei­set tapah­tu­mat. Puhu­mi­nen eten­kin alkuun mon­ger­ta­vaa, hive­nen epä­sel­vää arti­ku­loin­tia. Puristusvoimat…

lue lisää

Osa 4 Paimenkoira

Toin sinut yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan neu­ro­ki­rur­gian osas­tol­le. Oli jo ilta ja sai­raa­lan nuk­ku­maan­me­noai­ka, mut­ta kos­ka sinua ei nukut­ta­nut ja voin­ti­si oli hyvä, kävim­me yhdes­sä osas­ton yhtei­sis­sä tilois­sa, jos­ta löy­sit sinua kiin­nos­ta­van Plays­ta­tion­pe­lin. Vähän aikaa…

lue lisää

Osa 6 Feikkiä 2

Teke­mään­sä kii­reel­li­seen kon­sul­taa­tio­pyyn­töön las­tenp­sy­kiat­rial­le neu­ro­ki­rur­gi oli kir­jan­nut: “Lie­vä hemi­pa­ree­si­tyyp­pi­nen löy­dös. Vii­me päi­vi­nä oire­ku­vas­sa lähin­nä koko­nais­liik­ku­mi­sen epä­var­muus, yleen­sä hui­maus. Neu­ro­lo­gi­sis­sa tes­teis­sä esiin tulee edelleen…

lue lisää

Osa 7 Hyvää kevättä 1

Täl­lä poti­laal­la on nyt har­vi­nai­sen raju post-kom­mo­tio­naa­li­nen syndroo­ma. Aivo­jen tois­to MRI:ssä edel­leen­kään ei näy mitään DAI-muu­tok­sia tai muu­ta sel­vää trau­maat­tis­ta raken­ne­löy­dös­tä. Kau­la­ran­gan MRI edel­leen­kään ei osoi­ta mitään medul­lo­paat­tis­ta tai vastaavaa,…

lue lisää

Osa 8 Hyvää kevättä 2

Tähän saak­ka uni oli aina aut­ta­nut, mut­ta nyt herä­sit seu­raa­vaan aamuun edel­leen seka­va­na ja sen lisäk­si har­hai­se­na. Maka­sim­me pari­vuo­teel­la vie­rek­käin. Minä jut­te­lin sinul­le sinun silit­täes­sä koi­raam­me. Mie­les­tä­si se, joka puhui, oli koi­ram­me. Het­ken pääs­tä kuitenkin…

lue lisää

Osa 9 Halveksiva katse

En uskal­ta­nut jää­dä kans­sa­si kotiin, vaan kovas­ta pään­sä­rys­tä­si huo­li­mat­ta talu­tin sinut poik­ki jäi­sen piha­maan autol­lem­me. Puo­li kilo­met­riä ennen sai­raa­laa aloit pidel­lä rin­taa­si sanoen, että kos­kee. Mie­tin het­ken, pysäyt­täi­sin­kö auton ja soit­tai­sin hätänumeroon,…

lue lisää

Osa 10 Toukokuu

Yli­opis­tol­li­ses­ta sai­raa­las­ta kotiu­tues­sa oli sanot­tu, että mikä­li oiree­si jat­ku­vat, voi­tai­siin har­ki­ta uut­ta aivo­säh­kö­käy­rää, täl­lä ker­taa pit­kä­ai­kais­re­kis­te­röin­nil­lä. Ker­roin kes­kus­sai­raa­lan lää­kä­ril­le toi­vo­va­ni, että tämä teh­täi­siin nyt tääl­lä ollessamme.…

lue lisää

Osa 11 - Erätauko

Niin tuli kesä ja sinä sait aloit­taa jal­ka­pal­lo­kau­den! Oma­ko­ti­ta­lom­me oli ollut myyn­nis­sä syk­sys­tä läh­tien ja meil­le oli varat­tu­na uusi koti toi­ses­ta kau­pun­gis­ta ennen jou­lua val­mis­tu­vas­ta ker­ros­ta­los­ta. Juhan­nuk­sen aikaan kotim­me myy­tiin ja tava­ram­me pakattiin…

lue lisää

Osa 12 - Sydän

Syys­kuun alus­sa muu­tim­me kes­kus­tas­ta vuo­kraa­maam­me kak­sioon. Edel­leen nukut­tiin pat­joil­la ja vaat­teem­me oli­vat mat­ka­lau­kuis­sa, mut­ta nyt sai­si tuul­la ja sataa ja niin kyl­lä teki­kin sekä ulko­na että sisäl­lä. Kou­lus­ta alkoi nimit­täin tul­la ikä­viä vies­te­jä. Sanottiin,…

lue lisää

Osa 13 - Takotsubo 1

Kah­den vii­kon kulut­tua tilan­tee­si jäl­leen pahe­ni, puris­ta­vaa rin­ta­ki­pua oli jo levos­sa­kin. Soi­tin yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan ja sain sinul­le ajan las­ten sydän­po­likli­ni­kal­le. “Edel­leen­kin näh­dään kyt­ken­nöis­sä V2-V4 ST-nousua a ad 3 mm. EKG aiem­man kal­tai­nen. Sydämen…

lue lisää

Osa 14 - Kaukana kaikesta

Juhan­nus­päi­vän aamu­na Sil­ja Symp­ho­ny kul­jet­ti mei­tä ja autoam­me koh­ti Tuk­hol­man sata­maa. Sinä, minä, isä­si ja sis­ko­si istuim­me lai­van kan­nel­la naut­ti­mas­sa pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta pais­ta­vas­ta aamuau­rin­gos­ta. Illan hämär­tyes­sä olim­me jo Oslon sata­mas­ta läh­te­vän Stena…

lue lisää