fbpx

Omannäköinen Blogi

Takai­sin Etusivulle

Ennen kaikki oli paremmin

Älä kos­kaan sano tei­ni­nä “ei kos­kaan”, jos et halua vii­si­kymp­pi­se­nä muu­ta teh­dä­kään, kuin juu­ri sitä pala­vas­ti toteut­taen opis­kel­la ja muut­taa asu­maan vie­lä pahem­paan kor­peen ihan yhtä alkeel­li­ses­ti kuin sil­loin. Tämä podcast-blo­gi-yhdis­tel­mä ker­too sii­tä, miten ja mik­si näin käy.

Diffuusi aksonivaurio

Täs­sä blo­gis­sa ker­ron poi­ka­ni tari­nan omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni. Tari­nan ker­to­mal­la tah­don osoit­taa tun­te­maa­ni suur­ta arvos­tus­ta hän­tä koh­taan: sinä olet sel­viy­ty­nyt vai­keis­ta ja ras­kais­ta vuo­sis­ta voittajana!

Ennen kaikki oli paremmin

Ei tuloksia

Hake­maa­si sivua ei löy­ty­nyt. Yri­tä muut­taa hakua­si, tai käy­tä ylä­puo­lel­la ole­vaa navi­goin­tia löy­tääk­se­si kirjoituksen.

Diffuusi aksonivaurio

Osa 15 - Takatsubo 2

Hei­nä­kuus­sa iski ten­nis­kär­pä­nen. Isä­si, joka kävi usein, kave­reit­te­si lisäk­si, kans­sa­si pelaa­mas­sa, huo­ma­si sen, ettet sinä ollut “vedos­sa”, väsyit ja hen­gäs­tyit taas taval­lis­ta hel­pom­min. Isä­si teke­mien havain­to­jen perus­teel­la soi­tin jäl­leen las­ten sydäntautien…

lue lisää

Osa 16 - Uusintanäytös

Sit­ten tuli se viik­ko, kun olit ollut jäl­leen pois kou­lus­ta täl­le syk­syl­le tyy­pil­li­sen kovan, kol­me päi­vää kes­tä­vän pään­sä­ryn vuok­si. Lau­an­tai­na 26.10.2013 oli toi­ses­sa kau­pun­gis­sa jouk­ku­ee­si jää­kiek­ko­pe­li, johon tun­sit kyke­ne­vä­si läh­teä. Tulit tuos­ta pelis­tä kotiin…

lue lisää

Osa 17 - Leijona herää

Koto­na elim­me niin nor­maa­lis­ti kuin se voin­ti­si rajois­sa oli mah­dol­lis­ta. Kävim­me kaik­ki yhdes­sä elo­ku­vis­sa ja varai­so­van­hem­mat­kin tuli­vat kyläi­le­mään. Jäl­leen ker­ran ihai­lin vara­mum­min kykyä aset­tua eteen­sä tule­vaan tilan­tee­seen. Nyt­kin sii­tä surus­ta huo­li­mat­ta, joka…

lue lisää

Osa 18 - Hoitava neurologi

Menin pai­kal­le häly­te­tyn las­ten­neu­ro­lo­gin kans­sa toi­seen huo­nee­seen käy­mään pit­kän kes­kus­te­lun. Las­ten­neu­ro­lo­gi sanoi yllät­ty­neen­sä näh­ty­ään, miten huo­no tila­si oli ver­rat­tu­na näke­miin­sä pään­ku­vii­si, jois­sa ei siis näky­nyt mitään neu­ro­ki­rur­gi­ses­ti hoidettavaa.…

lue lisää

Osa 19 - Kognitiiviset testit

Lau­an­tai­na käve­lit isä­si kans­sa lähi­kaup­paan. Meno­mat­ka oli suju­nut hyvin, mut­ta paluu­mat­ka oli ollut sinul­le lii­kaa. Jäl­keen­päin ker­roit minul­le muis­ta­va­si kaup­paan menon ja vie­lä sen­kin, mitä olit siel­tä osta­nut, mut­ta sit­ten olit tun­te­nut voi­mie­si lop­pu­van ja…

lue lisää

Osa 20 - Joulu, joulu on taas

Itse­näi­syys­päi­vän aat­to­na teit isä­si kans­sa ruo­kaos­tok­sia mar­ke­tis­sa ja heit­te­lit sis­ko­si kans­sa koi­ril­le pal­loa kotim­me lähel­lä ole­vas­sa puis­tos­sa odo­tel­les­sa yöky­lään van­hin­ta vel­jeä­si ja hänen avo­vai­mo­aan. Vie­tim­me yhdes­sä muka­van itse­näi­syys­päi­vän. Ei todellakaan…

lue lisää

Osa 21 - Raketit

Tuo­na vuon­na vie­tim­me jou­lu­aat­toa nel­jä päi­vää ennen kuin se var­si­nai­ses­ti oli. Aamu­päi­väl­lä jak­soit olla muka­na pit­käl­lä käve­lyl­lä häi­käi­se­vän kau­niis­sa lumi­ses­sa met­säs­sä. Ilta­päi­väk­si olit ideoi­nut jär­ven jääl­le mukaan­sa­tem­paa­van amerikkalaisen…

lue lisää

Osa 22 - Ambulanssi

Uuden­vuo­den­päi­vä­nä läh­dit ilos­ta innois­sa­si jää­hal­lil­le jouk­ku­ee­si har­joi­tuk­siin. Har­joi­tuk­set oli­vat kes­tä­neet vain kym­me­nen minuu­tin ajan, kun olit jo luis­tel­lut kat­so­mos­sa ole­van isä­si luo ker­to­maan näke­vä­si kai­ken kah­te­na ja jal­ko­je­si tun­tu­van raskailta.…

lue lisää

Osa 23 - Siansaksaa

”Nuo­rel­le on juu­ri asen­net­tu EEG pit­kä­ai­kais­re­kis­te­röin­ti. Ennen tapaa­mis­ta nuo­ren vie­ri­hoi­ta­ja ker­too, ettei nuo­ri ole tänään juu­ri­kaan vas­tail­lut kysy­myk­siin. Lähin­nä nyök­käi­lee tai myön­te­lee, mut­ta ei puhu mitään. On myös ollut erit­täin uni­nen, välil­lä ei…

lue lisää

Osa 24 - Anteeksi ja kiitos

Oli per­jan­tai, vuo­den 2014 kol­mas päi­vä. Huo­nees­sa­si oli vili­nää jo heti aamus­ta läh­tien. Yön val­vo­nut vie­ri­hoi­ta­ja vaih­tui uuteen ja HÄN eli päi­vys­tä­nyt las­ten­neu­ro­lo­gi saa­pui “Voin­ti sel­keäs­ti kor­jaan­tu­nut siten, että on asial­li­ses­ti jut­te­le­va poi­ka. (?? Sitähän…

lue lisää

Osa 25 - Ödemin

Noi­na aikoi­na kävin jat­ku­vaa debat­tia itse­ni kans­sa miet­ties­sä­ni syy­tä oireil­le­si. Aina kun luu­lin kek­si­nee­ni syyn, niin joku ole­mas­sa ole­va seik­ka kui­ten­kin kumo­si sen ja niin minun täy­tyi taas löy­tää uusi mah­dol­li­nen syy, joka sit­ten sekin taas kumou­tui. Näin olin…

lue lisää

Osa 26 - Kuumottava kirjelmä

Kuten aiem­min ker­roin, olim­me ennen jou­lua käy­neet las­tenp­sy­kiat­rian polikli­ni­kal­la suun­ni­tel­lun tut­ki­mus­jak­son aloi­tus­käyn­nil­lä. Tuo käyn­ti ei ollut herät­tä­nyt luot­ta­mus­ta, saa­ti tun­net­ta sii­tä, että meil­le löy­tyi­si yhtei­nen sävel yhtei­sen asian äärel­lä, vaan…

lue lisää

Osa 27 - Koulupalaveri

Tam­mi­kuun lopul­la sinul­la oli kog­ni­tii­vi­set tes­tit yli­opis­tol­li­ses­sa sai­raa­las­sa samal­la neu­rop­sy­ko­lo­gil­la kuin edel­li­sel­lä ker­ral­la­kin. “Kie­lel­li­sen alu­een teh­tä­vis­sä jou­tui pon­nis­te­le­maan ja hake­maan mie­les­tään vas­tauk­sia. Tämä näkyi var­sin­kin yleis­tä tietomäärää…

lue lisää

Osa 28 - Videotelemetria

Video­te­le­met­riayk­si­kös­sä oli tar­koi­tus viet­tää kol­me vuo­ro­kaut­ta kame­ra­val­vo­tus­sa huo­nees­sa pää täyn­nä tie­toa tal­len­ta­via piu­ho­ja. Ohjee­na oli, ettet sai­si nuk­kua pait­si yöl­lä, muu­toin huo­nees­sa oli­si kehi­tel­tä­vä jotain aktii­vis­ta toi­min­taa. Niin­pä katsoimme…

lue lisää

Osa 29 - Kuparia

Vuo­den 2014 hel­mi­kuun vii­mei­se­nä päi­vä­nä oli sen vii­kon käyn­ti hoi­ta­van neu­ro­lo­gi­si vas­taa­no­tol­la: “Puhe on hie­man puu­rou­tu­nut­ta huo­maa sen itse­kin. On kui­ten­kin hyvin kon­tak­tis­sa ja ker­too asiois­taan, välil­lä vaka­voi­tuu välil­lä hymyi­le­vä hyvin myös vanhempien…

lue lisää