fbpx

 

Menim­me kaik­ki kol­me, itsel­täm­me ja toi­sil­tam­me hukas­sa ole­vat hänen huoneeseensa

 

Jos­kus sitä vaan ei tajua, että se, mikä on itsel­le täy­sin sel­vä todis­te sii­tä, että tapah­tu­mat tuke­vat omaa aja­tus­ta, voi toi­sel­le olla yhtä sel­vä todis­te omal­le, täy­sin päin­vas­tai­sel­le käsitykselle.

Toi­von kipi­nä­ni sam­mut­ti kier­rol­le tul­lut lää­kä­ri, joka ker­toi sinul­le, ettei ole mah­dol­lis­ta näh­dä kak­sois­ku­via molem­mil­la sil­mil­lä ja ettei tääl­lä ole saa­ta­vil­la mitään sel­lais­ta hoi­toa, jota et oli­si jo saa­nut. Täs­tä tuoh­tu­nee­na aloin kasa­ta tava­roi­ta­si pöy­däl­tä ja vaat­tei­ta­si kaa­pis­ta ilmoit­taen hoi­ta­jal­le, että me läh­dem­me nyt kotiin. Soi­tin avio­mie­hel­le­ni, että hänen oli­si tul­ta­va hake­maan mei­dät heti pois tääl­tä. Hänel­lä oli kuu­lem­ma työt vie­lä pahas­ti kes­ken. Hoi­ta­ja sai hou­ku­tel­tua jää­mään osas­tol­le lupaa­mal­la pyy­tää pai­kal­le toi­sen lää­kä­rin. Mie­he­ni ja tuo hoi­ta­jan lupaa­ma toi­nen lää­kä­ri saa­pui­vat pai­kal­le samoi­hin aikoi­hin. Menim­me kaik­ki kol­me, itsel­täm­me ja toi­sil­tam­me hukas­sa ole­vat hänen huoneeseensa.

Ja niin sinul­ta otet­tiin vie­lä sama­na päi­vä­nä EEG- ja uusi MRI-kuva pääs­tä seu­raa­vin saa­te­sa­noin: “Poti­laal­la laa­ja post-trau­maat­ti­nen neu­ro­lo­gi­nen oireis­to jos­sa oikea­voit­tois­ta raa­ja­heik­kout­ta, hidas­tu­nei­suut­ta, huo­mat­ta­va bila­te­raa­li­nen dys­met­ria, pol­vi-kan­ta­pää kokees­sa erit­täin hidas ja tah­mea suo­ri­tus - atak­si­aa. Poti­las myös näh­nyt har­ho­ja. Lisäk­si käyt­täy­ty­mi­nen vaih­te­lee het­kes­tä toi­seen, seka­vuusoi­rei­ta. Puheen hidas­tu­nei­suus. Mono­ku­laa­ri­nen diplo­pia - kes­kiai­vo­vau­rioi­ta?” Eli hän epäi­li vam­man jäl­keis­tä neu­ro­lo­gis­ta oireis­toa, johon liit­tyy tai­pu­mus arvioi­da vää­rin jäse­nien lii­ke­taa­juuk­sia (hän ei sitä ker­to­nut, vaan Google).

Alkuil­las­ta olim­me osas­ton yhtei­ses­sä tilas­sa, jos­sa pela­sit Plays­ta­tion­pe­liä, kun tuo lää­kä­ri tuli ker­to­maan tut­ki­mus­tu­lok­sia. MRI:ssä ei edel­leen­kään poik­kea­vaa. EEG:ssä lie­väs­ti poik­kea­va löy­dös oikeal­la taka­tem­po­raa­li­ses­ti näh­ty mel­ko vai­mea­na erot­tu­va inter­mit­toi­va the­ta­toi­min­nan koros­tu­mi­nen, alfa­dy­na­miik­ka hie­man vasem­mal­ta puo­lel­ta rik­ko­nai­sem­paa. Näi­hin löy­dök­siin oirei­ta­si on kuu­lem­ma kui­ten­kin vai­kea yhdis­tää. Lää­kä­ri kat­soi mitään sano­mat­ta, kuin­ka tai­ta­vas­ti käy­tit Plays­ta­tion­pe­lin ohjai­mia. Sit­ten hän otti pal­lon käteen­sä ja pyy­si sinua otta­maan kopin, kun hän heit­tää pal­lon sinul­le. Onnis­tuit sii­nä mai­nios­ti. Seu­raa­vak­si lää­kä­ri pyy­si sinua nouse­maan ylös tuo­lis­ta ja käve­le­mään. Täs­sä­kin onnis­tuit, jos­kin hor­juen. Sil­loin lää­kä­ri tote­si koko tämän tou­hun ole­van täyt­tä feik­kiä ja pois­tui pai­kal­ta val­koi­sen takin hel­mat hulmuten.

Hoi­ta­ja tuli ja kir­ja­si sinun ole­van kiuk­kui­nen van­hem­mil­le­si ja halua­van hei­dän pois­tu­van pai­kal­ta. Me läh­dim­me käy­mään kau­pas­sa. Hoi­ta­ja muis­ti kir­jauk­sis­saan koros­taa sitä, miten olit tuon ajan ilman käy­tö­son­gel­mia. Mut­ta eikö käy­tö­son­gel­mat­to­muu­des­ta­si ker­ro juu­ri se, että vaik­ka olin tuot­ta­nut sinul­le pet­ty­myk­sen hou­ku­tel­les­sa­ni sinut jää­mään tän­ne luva­ten kai­ken vie­lä sel­viä­vän, niin et pur­ka­nut sitä vie­rai­siin ihmi­siin kai­ken kään­tyes­sä yhä pahem­mak­si ja itseä­si vas­taan. Sel­lai­nen sinä olit sii­hen­kin saak­ka ollut ja olet edel­leen tänään, kai­kes­ta huo­li­mat­ta, kak­si­kym­men­tä­vuo­ti­aa­na. Sitä pait­si, kuten isä­si minun nyt tätä kir­joit­taes­sa tote­si, niin juu­ri noin­han se oli: istu­ma-asen­nos­sa käte­si toi­mi­vat nor­maa­lis­ti, kos­ka nii­tä ei tar­vin­nut nos­taa ylös, mut­ta jos lää­kä­ri oli­si pyy­tä­nyt sinua otta­maan kopin sei­so­ma-asen­nos­sa ja vie­lä niin, että oli­sit jou­tu­nut nos­ta­maan käte­si ylös saa­dak­se­si pal­lon kiin­ni, et oli­si onnistunut.

Seu­raa­va­na aamu­na tuon neu­ro­ki­rur­gin moniam­ma­til­li­sel­le työ­ryh­mäl­le esit­te­le­mä feik­ki­teo­ria ei ollut saa­nut kan­na­tus­ta, vaan hänel­le oli ker­rot­tu, ettei yksi­tois­ta­vuo­tias osaa esit­tää hui­maus­ta. Var­mis­taak­seen tämän hän oli tilan­nut sekä psy­kiat­rin että fysio­te­ra­peu­tin lausun­not ennen huo­mi­sek­si suun­nit­te­le­maan­sa kotiut­ta­mis­ta. Nämä lausun­not tuli­si­vat ole­maan todis­tei­ta sii­tä, että olin oikeil­la jäljillä.