fbpx

Syys­kuun alus­sa muu­tim­me kes­kus­tas­ta vuo­kraa­maam­me kak­sioon. Edel­leen nukut­tiin pat­joil­la ja vaat­teem­me oli­vat mat­ka­lau­kuis­sa, mut­ta nyt sai­si tuul­la ja sataa ja niin kyl­lä teki­kin sekä ulko­na että sisällä.

Kou­lus­ta alkoi nimit­täin tul­la ikä­viä vies­te­jä. Sanot­tiin, että olet alka­nut kiusaa­maan kah­ta luok­ka­ka­ve­ria­si. Oma opet­ta­ja­si soit­ti usei­ta ker­to­ja ker­toak­seen muil­ta opet­ta­jil­ta saa­mis­taan vies­teis­tä. Ikku­nas­ta oli näh­ty mil­loin mitä­kin, mitä olit teh­nyt väli­tun­nil­la, kuten vie­nyt toi­sel­ta pipon pääs­tä anta­mat­ta sitä takai­sin. Lii­kun­nan­opet­ta­jan mie­les­tä et osan­nut ottaa mui­ta huo­mioon ja kai­ken lisäk­si olit tois­tu­vas­ti uhman­nut hänen kiel­to­jaan. Näi­tä sel­vi­tel­tiin syk­syn mit­taan sekä van­hem­pien kes­ken että KIVA-ryh­mäs­sä. Van­hem­pi­na­si tie­sim­me, ettei tämä ole lain­kaan tapais­ta­si. Tämän tie­si myös oma opet­ta­ja­si, joka oli kans­sam­me aidos­ti huo­lis­saan muut­tu­nees­ta käy­tök­ses­tä­si. Me kaik­ki kai­pa­sim­me nau­rua­si, jota emme enää kuul­leet. Lopul­ta käsit­te­lyyn tuli myös asioi­ta, jot­ka oli­vat tapah­tu­neet kou­lus­ta poissaolopäivänäsi.

Talom­me val­mis­tui jou­luk­si ja pää­sim­me muut­ta­maan toi­seen kau­pun­kiin uuteen kotiin! Se tun­ne, kun pää­si puo­len vuo­den kier­to­lai­se­lä­män jäl­keen ruo­kai­le­maan oman ruo­ka­pöy­dän ääreen ja nuk­ku­maan omaan sän­kyyn puhu­mat­ta­kaan sii­tä, mil­lais­ta oli pukeu­tua, kun vaat­teet oli­vat taas hyl­lyil­lä ja henkareissa.

Uudes­ta kou­lus­ta tuli pel­käs­tään posi­tii­vis­ta palau­tet­ta. Olit jäl­leen oma itse­si - sosi­aa­li­nen ja hyvä­käy­tök­si­nen. Uudes­sa koti­kau­pun­gis­sa pää­sit pelaa­maan unel­mie­si jää­kiek­ko­jouk­ku­ee­seen ja sait hyvin nopeas­ti pal­jon uusia kave­rei­ta. Vali­tet­ta­vas­ti jää­kiek­ko­kausi kat­ke­si osal­ta­si jo maa­lis­kuus­sa ran­tee­si mur­rut­tua pelis­sä, mut­ta myös ilo­nai­hei­ta riit­ti: 150:lle ylä­kou­lun lii­kun­ta­pai­not­tei­sel­le luo­kal­le haki­jal­le jär­jes­tet­tiin valin­ta­tes­tit - sinä olit nii­den 25:n jou­kos­sa, jot­ka aloit­tai­si­vat syk­syl­lä tuol­la luokalla!

Uuden kesän koit­taes­sa edel­lis­ke­sä­nä väliai­kais­ko­ti­nam­me toi­mi­nut asun­to­vau­nu suo­rit­ti vii­mei­sen pal­ve­luk­sen­sa Kuusa­mon Pie­nel­lä Kar­hun­kier­rok­sel­la. Asun­to­vau­nu­kiin­tiöm­me lie­nee jos­tain syys­tä täyt­ty­nyt. Koto­na vie­tet­tiin toi­sek­si van­him­man vel­je­si met­su­rik­si val­mis­tu­mis­juh­lia läheis­ten kans­sa. Hei­nä­kuun lopul­la ollut jää­kiek­ko­ke­sä­lei­ri lop­pui osal­ta­si lyhyeen rei­den lähen­tä­jä­li­hak­sen reväh­tä­mi­sen vuok­si. Ennen kou­lu­jen alkua pys­tyit jo kui­ten­kin osal­lis­tu­maan oman jouk­ku­ee­si kans­sa Hel­sin­gis­sä jär­jes­tet­tyyn katusählyturnaukseen.

Syys­lo­mal­la ris­tei­lim­me Tuk­hol­maan ja mar­ras­kuus­sa jär­jes­tim­me vara­pa­pal­le ohjel­mal­li­set 80-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vä­juh­lat. Täs­tä kii­tok­sek­si varai­so­van­hem­mat vei­vät mei­dät Tal­lin­naan van­han kau­pun­gin jou­lu­to­ril­le. Tuo­na jou­lu­na pos­ti­tet­tiin upeat jou­lu­kor­tit - sinä ja sis­ko­si olit­te kuvan­neet toi­sian­ne kotim­me lähel­lä ole­vas­sa puis­tos­sa lumien­ke­lei­tä teke­mäs­sä. Tuol­loin oli pal­jon lun­ta ja pak­kas­ta­kin 20 astet­ta. Koko jou­lu­lo­man ajan sinä “asuit” ulko­jäil­lä kave­rei­de­si kans­sa. Elä­mä oli siis palan­nut rai­teil­leen! Ainoas­taan ker­ran käy­tiin päi­vys­tyk­ses­sä liik­ku­mi­sen, puheen ja orien­taa­tion vai­keut­ta sisäl­tä­vän, kovan pää­sä­ryn vuok­si ja tul­tiin kotiin Pana­dol- ja Bura­na-resep­tin kanssa.

 

Lopul­ta sii­tä tulee per­hees­säm­me käy­tet­tä­vä kor­ni sanon­ta kai­kel­le mah­dol­li­sel­le pois­kui­tat­ta­val­le ja huo­mioi­mat­ta jätet­tä­väl­le asialle.

 

Tam­mi­kuun alus­sa tulit jouk­ku­ee­si pelis­tä kotiin kovien rin­ta­ki­pu­jen saat­te­le­ma­na. Ker­roit, että jo muu­ta­man päi­vän ajan oli ulko­jäil­lä luis­tel­les­sa kos­ke­nut, mut­tei niin kovaa kuin nyt. Maa­nan­tai­na menim­me ter­veys­kes­kuk­seen, jos­sa sinul­ta otet­tiin sydän­fil­mi. Lää­kä­rin kon­sul­toi­des­sa sen tulok­sis­ta yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan käs­ket­tiin sinut tuo­da välit­tö­mäs­ti sin­ne. Sinut otet­tiin osas­tol­le sydän­li­has­tu­leh­duse­päi­lyn vuok­si. En rasi­ta tei­tä kar­dio­lo­gin lausun­nol­la, joka on pelk­kää kir­jain­ta ja nume­roa täyn­nä. Totean vain, että kyse oli nega­tii­vi­ses­ta T-aal­los­ta (ker­too säh­köi­sen palau­tu­mi­sen häi­riös­tä), ST-nousus­ta (ker­too sydän­li­hak­sen hapen­puut­tees­ta) ja tri­kus­pi­daa­ri­lä­pän mini­maa­li­ses­ta fysio­lo­gi­ses­ta vuo­dos­ta (kuu­luu sys­to­li­se­na sivu­ää­ne­nä). Veri­ko­keis­sa tuleh­dusar­vot oli­vat viitearvoissa.

Olit sai­raa­las­sa kak­si päi­vää “Edel­leen­kin rin­ta­ki­pu­ja sään­nöl­li­ses­tä kipu­lää­ki­tyk­ses­tä huo­li­mat­ta. Yöl­lä mata­la­syk­kei­syyt­tä toden­nä­köi­sem­min urhei­lu­taus­taan liit­tyen.” Tuo­hon “urhei­li­ja­puls­siin” pala­taan vie­lä use­aan ottee­seen - lopul­ta sii­tä tulee per­hees­säm­me käy­tet­tä­vä kor­ni sanon­ta kai­kel­le mah­dol­li­sel­le pois­kui­tat­ta­val­le ja huo­mioi­mat­ta jätet­tä­väl­le asialle.

Tors­tai­na pää­sit kotiin diag­noo­sil­la myokar­diit­ti EKG-muu­tok­sin ja lie­väl­lä TN-nousul­la. Lää­kä­rin suun­ni­tel­ma oli seu­raa­va: lepoa ja kipu­lää­ket­tä, pois kou­lus­ta seu­raa­vaan lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen saak­ka, joka oli­si vii­kon kulut­tua, lii­kun­ta­kiel­to kuu­kau­den ajak­si ja klii­ni­nen kuor­mi­tus­koe teh­tä­väk­si ennen lii­kun­ta­kiel­lon purkua.

Vii­kon kulut­tua kont­rol­li­käyn­nil­lä EKG:ssä näkyi edel­leen lie­vää oikean­puo­leis­ta joh­tu­mis­vii­vet­tä ja ST-tason nousu­ja. Voi­sit pala­ta kou­luun, mut­ta mat­kat kyy­dit­tyi­nä, lii­kun­ta­kiel­to jat­kui­si kuu­den vii­kon pääs­sä ole­vaan seu­raa­vaan kont­rol­li­käyn­tiin saak­ka. Tuol­loin teh­täi­siin myös klii­ni­nen kuormituskoe.