fbpx

Kah­den vii­kon kulut­tua tilan­tee­si jäl­leen pahe­ni, puris­ta­vaa rin­ta­ki­pua oli jo levos­sa­kin. Soi­tin yli­opis­tol­li­seen sai­raa­laan ja sain sinul­le ajan las­ten sydän­po­likli­ni­kal­le. “Edel­leen­kin näh­dään kyt­ken­nöis­sä V2-V4 ST-nousua a ad 3 mm. EKG aiem­man kal­tai­nen. Sydä­men UÄ-tut­ki­muk­ses­sa löy­dök­set ennal­laan, samoin mitat. Pit­kä­ai­kais­ta rin­ta­ki­pui­luoi­ret­ta. Välil­lä tilan­ne jo parem­pa­na. Pidet­ty myokar­diit­ti­na ja EKG:ssa onkin ST-nousut. Nuo ST-nousut saat­ta­vat liit­tyä myös var­hai­seen repo­la­ri­saa­tioon. Nyt odo­tel­laan vie­lä sydän­li­ha­sent­syy­mien vas­tauk­set, kont­rol­loi­daan tho­rax-kuva pneu­mo­nian pois­sul­ke­mi­sek­si. Täs­sä vai­hees­sa aloi­te­taan bee­ta­sal­paa­ja Biso­pro­lo­li 5 mg 1x1 myokar­diit­tie­päi­ly indikaatiolla.”

 

Olen tosi pahoil­la­ni sii­tä, kuin­ka pal­jon pet­ty­mys­tä into­hi­mo­si toteut­ta­mi­sen suh­teen jo täs­sä vai­hees­sa jou­duit kokemaan.

 

Täl­lä ker­taa sinun ei tar­vin­nut jää­dä osas­tol­le, vaan pää­sim­me vas­taan­o­ton jäl­keen läh­te­mään kotiin. Sydä­nent­syy­mien ja tho­raxin vas­tauk­set tuli­vat ajal­laan ja ne molem­mat oli­vat normaalit.

Hel­mi­kuun lopul­la oli jo aiem­min sovit­tu kont­rol­li­käyn­ti lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la. Sinul­la ei juu­ri­kaan ollut kipu­ja ja voin­ti­si oli kohen­tu­nut niin, että olit jo muu­ta­mia ker­to­ja men­nyt kävel­len kou­luun. Edel­li­se­nä päi­vä­nä olit käy­nyt jopa kokei­le­mas­sa luis­te­le­mis­ta. Nyt odo­tit malt­ta­mat­to­ma­na lii­kun­ta­ra­joi­tuk­sen pur­ka­mis­ta, jot­ta pää­si­sit taas jäil­le. EKG:ssa näkyi edel­leen lie­vää oikean­puo­leis­ta joh­tu­mis­vii­vet­tä ja ST-tason nousua. Poti­las­pa­pe­reis­ta­si oli­kin nyt sit­ten yllät­täen löy­ty­nyt se kai­vat­tu “Arvioin­tia han­ka­loit­taa se, että urhei­li­ja­nuo­ru­kai­ses­ta ei ole ter­vee­nä olles­sa otet­tua EKG:ta” ver­tai­lu­koh­de. Kyse oli kak­si vuot­ta sit­ten las­ten­neu­ro­lo­gin mää­rää­mäs­tä EKG:sta eli ei kovin ter­vee­nä olles­sa tuo­kaan, mut­ta luul­ta­vas­ti kui­ten­kin sydä­men osal­ta terveenä.

Täs­sä­kin, vuon­na 2011 ote­tus­sa EKG:ssa, oli V2-V5 kyt­ken­nöis­sä ST-taso 1 mm kohol­la eli var­sin saman­kal­tai­nen EKG kuin tänään otet­tu. Nyt siis EKG:täsi voi­daan pitää nor­maa­li­na. Sitä kovas­ti kai­paa­maa­si lii­kun­ta­ra­joi­tuk­sen pur­kua ei kui­ten­kaan tul­lut ja suun­ni­tel­tua klii­nis­tä kuor­mi­tus­koet­ta siir­ret­tiin kah­den vii­kon päähän.

Olen tosi pahoil­la­ni sii­tä, kuin­ka pal­jon pet­ty­mys­tä into­hi­mo­si toteut­ta­mi­sen suh­teen jo täs­sä vai­hees­sa jou­duit kokemaan.

Maa­lis­kuun puo­les­sa välis­sä oli sit­ten tuo klii­ni­nen rasi­tus­koe, jon­ka myö­tä sinun todet­tiin ole­van oiree­ton ja suo­ri­tus­ky­ky­si ole­van nor­maa­li, mut­ta “Kokeen aika­na kiin­ni­tet­ty huo­mio­ta sii­hen, että kor­jat­tu QT-aika on pit­käh­kö, se hie­man lyhe­nee rasi­tuk­sen myö­tä ja pite­nee palau­tu­mis­vai­hees­sa, pisim­mil­lään se on palau­tu­mis­vai­hees­sa 100/min syke­taa­juu­del­la 478 ms. Jo aiem­min tois­te­tus­ti lepo-EKG:ssa raja-arvoi­sia QT-aikalukemia.”

Las­ten sydän­po­likli­ni­kan lää­kä­ri soit­ti minul­le kysyen, onko suvus­sam­me vas­taa­vaa tai onko tie­dos­sa­ni nuo­rel­la iäl­lä tapah­tu­nei­ta sydän­pe­räi­siä äkki­kuo­le­mia. Lää­kä­ri mää­rä­si kai­kil­ta sisa­ruk­sil­ta­si ja meil­tä van­hem­mil­ta­si otet­ta­vak­si EKG:n ja sinun veres­tä­si tut­kit­ta­vak­si LQTS valtamutaatiot.

Sinul­le tär­kein­tä täs­sä het­kes­sä oli se, että lii­kun­ta­ra­joit­tee­si puret­tiin ja pää­sit vii­kon­lop­pu­na pelaa­maan tämän jää­kiek­ko­kau­den kah­teen vii­mei­seen peliin!! Tosin sen jäl­keen jou­duit ole­maan alku­vii­kos­ta pois kou­lus­ta kovan pään­sä­ryn vuok­si. Minä sen sijaan huo­les­tuin sydämestäsi.

Google ker­toi perin­nöl­li­ses­tä LQTS:sta eli pit­käs­tä QT-oireyh­ty­mäs­tä seu­raa­vaa: Sydä­mes­sä on sydän­so­lu­ja, joi­den sei­nä­mis­sä on toi­min­nal­li­ses­ti tär­kei­tä pro­teii­ne­ja. Osa näis­tä pro­teii­neis­ta muo­dos­taa ioni­ka­na­via, joi­den väli­tyk­sel­lä sydä­men säh­köi­nen toi­min­ta tapah­tuu. Solu­kal­von ioni­ka­na­via ohjaa­vien gee­nien mutaa­tio aiheut­taa häi­riön solu­jen säh­köi­ses­sä toi­min­nas­sa. Tämä hei­jas­tuu sydä­men supis­tus­toi­min­nan ja lepo­vai­heen (repo­la­ri­saa­tio) toi­min­taan ja näkyy EKG:ssa piden­ty­nee­nä QT-aikana.

Myö­hem­min kuu­lin, että myös setä­ni pape­reis­sa oli mai­nin­ta pit­käs­tä QT-ajas­ta, ker­roin­kin tämän sinua hoi­ta­neel­le lää­kä­ril­le, mut­ta tie­to ei enää tuos­sa vai­hees­sa lie­ne ollut merkityksellinen…

Tuo­na tal­ve­na koti­ker­ros­ta­lom­me ikku­nas­ta näky­vän jär­ven jää säi­lyi kan­ta­va­na pit­kään. Minä käve­lin ja käve­lin ja käve­lin. Käve­lin jää­tä pit­kin ris­tiin ja ras­tiin niin pit­kään, kun­nes pääs­sä­ni ei pyö­ri­nyt enää ainut­ta­kaan aja­tus­ta. Mitä­pä minä niil­lä oli­sin­kaan teh­nyt, sil­lä yksi­kään aja­tuk­sis­ta­ni ei enää ollut ratio­naa­li­sen jär­ke­vä, saa­ti intui­tii­vi­ses­ti neu­voa antava.

Huh­ti­kuun lopus­sa sinä olit jää­kiek­ko­kau­den lopet­ta­jais­tur­nauk­ses­sa jouk­ku­ee­si kans­sa. Palat­tua­si kotiin juh­lim­me vap­pua. Olim­me kaik­ki yhdes­sä; sinä, minä, isä­si, van­hin vel­je­si avo­vai­mon­sa kans­sa, toi­sek­si van­hin vel­je­si, sis­ko­si, mum­mi­si ja varaisovanhempasi.

Sydä­na­sia oli jo mel­kein­pä unoh­tu­nut, kun tou­ko­kuus­sa saim­me perin­nöl­lis­ten ryt­mi­häi­riö­sai­rauk­sien yksi­kös­tä kar­dio­lo­gian dosen­til­ta tul­leen kon­sul­taa­tio­vas­tauk­sen: Val­ta­mu­taa­tiois­sa ei todet­tu QT-oireyh­ty­mää, mikä ei sinäl­lään pois­sul­je sen mah­dol­li­suut­ta, kos­ka har­vi­nai­sem­pia aiheut­ta­ja­gee­ne­jä ei oltu tut­kit­tu. Jos QT-aika on ollut tois­te­tus­ti sel­väs­ti poik­kea­va, tulee 1. ja 2. asteen suku­lais­ten EKG:t tar­kis­taa QT-ajan osal­ta ja jat­kaa seu­lon­taa poik­kea­van EKG-löy­dök­sen omaa­vien suku­lais­ten tutkimisella.

Yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan las­ten­tau­tien eri­kois­lää­kä­rin mie­les­tä jat­ko­tut­ki­muk­sel­le ei täs­sä vai­hees­sa kui­ten­kaan ollut aihet­ta, eikä sydä­men suh­teen rajoi­tuk­sia, pait­si QT-aikaa piden­tä­vien lääk­kei­den käy­tön vält­tä­mi­nen, jois­ta saim­me­kin pit­kän lis­tan. Mei­dän mui­den EKG:t, toi­sek­si van­him­man vel­je­si raja-arvois­ta löy­dös­tä lukuun otta­mat­ta oli­vat normaalit.