fbpx

Kyl­lä minus­sa vie­lä pie­ni toi­von­ki­pi­nä paloi har­taas­ti odo­tet­tua maa­nan­tai­ta ja sen muka­naan tuo­maa las­ten­neu­ro­lo­gia kohtaan.

Muis­taa onnet­to­muu­den ja tämän jäl­kei­set tapah­tu­mat. Puhu­mi­nen eten­kin alkuun mon­ger­ta­vaa, hive­nen epä­sel­vää arti­ku­loin­tia. Puris­tus­voi­mat käsis­sä sel­keäs­ti alen­tu­neet, oikeas­sa kädes­sä hiu­kan huo­nom­pi kuin vasem­mas­sa. Ala­raa­jo­jaan jak­saa nos­taa vas­tus­ta vas­ten, kui­ten­kin alen­tu­nut lihas­voi­ma näis­sä­kin. Kävel­les­sä oike­aa jal­kaa laa­haa välis­tä peräs­tä, tasa­pai­non ongel­maa tulee kävel­les­sä esiin. Kas­vo­jen alu­eel­la ei sano kos­ke­tus­ta ollen­kaan tun­te­van. Kiel­tä ei saa ulos työn­net­tyä. Sivul­le kat­soes­sa sil­mis­sä ääria­sen­nois­sa pie­ni vär­ve tulee esil­le. Kak­sois­ku­va­na sanoo seu­raa­man­sa sor­men näke­vän. Irvis­täes­sä eivät suu­pie­let läh­de kun­nol­la liik­keel­le, hymyil­les­sä kes­kus­te­lun aika­na tulee parem­min kas­vo­jen mimiik­ka esil­le. SN-kokees­sa hake­mis­ta molem­min puo­lin. Vasem­mas­sa kädes­sä sanoo koko mat­kal­ta ole­van hei­kom­mat kos­ke­tus­tun­not. Ala­raa­jois­sa, jal­ka­te­räs­sä ja rei­si­ta­sol­la oikeal­la puo­lel­la hei­kom­pi kos­ke­tus­tun­to, sekä oikeas­sa ylä­raa­jas­sa, että oikeas­sa ala­raa­jas­sa, rei­si­ta­sol­la ja jal­ka­te­räs­sä hei­kom­pi kos­ke­tus­tun­to, sää­ri­ta­sol­la sym­met­ri­set. Tasa­pai­no­ko­kees­sa vasem­mal­le kaa­taa. Varpaille/kantapäille ei saa nous­tua. Reflek­sit tule­vat nor­maa­lis­ti esil­le.” Näin ajat­te­li hän ja aikoi kotiut­taa sinut, mut­ta minä vaa­din tiuk­kaan sävyyn lisä­tut­ki­muk­sia. Hän mää­rä­si sinul­le sel­kä­ran­gan MRI-kuvauk­sen, veri­näyt­tei­tä, sydän­fil­min ja sil­mä­lää­kä­rin kon­sul­taa­tion. Kaik­ki oli hyvin. Sil­mä­lää­kä­ri tote­si sinun näke­vän kak­sois­ku­via toden­nä­köi­ses­ti aivo­ruh­jees­ta johtuen.

Las­ten- ja nuor­ten­osas­tol­la oloa­jal­ta hoi­ta­jien teke­mis­tä kir­jauk­sis­ta käy ilmi, että aina WC:ssä ja suih­kus­sa käyn­nin jäl­keen sinul­le tuli voi­ma­ton olo ja pää­tä­si alkoi sär­keä kovas­ti. Joku hoi­ta­jis­ta oli kir­jan­nut sen, kuin­ka sär­ky­lää­ket­tä antaes­sa olit mei­nan­nut lait­taa sen suu­husi kuo­ri­neen ja miten het­ken kulut­tua olit seka­va, pidit kiin­ni sän­gyn lai­das­ta, hen­gi­tit tiheäs­ti ja sanoit halua­va­si pois. Et osan­nut sanoa, mis­sä olit, mut­ta tun­nis­tit minut. Joku hoi­ta­jis­ta oli puo­les­taan kir­jan­nut sen, kuin­ka ilta­pa­lal­la kes­ken kiis­se­lin syön­nin etsit lusi­kal­la suu­ta­si niin, että ensin veit lusi­kan koh­ti nenää­si, sit­ten molem­piin pos­kii­si, kun­nes vih­doin sait ohjat­tua käte­si vie­mään lusi­kan suu­husi. Lisäk­si oli teh­ty huo­mio, että syk­kee­si on yöai­kaan alim­mil­laan 39.

 

Näin kir­joit­ti hän ja huo­kai­si luul­ta­vas­ti syvään, mut­ta vie­lä me tapai­sim­me use­aan ker­taan lähi­vuo­sien aikana.

 

Lopul­ta las­ten­neu­ro­lo­gi pää­tyi heit­tä­mään pal­lon takai­sin sin­ne, mis­tä se oli hänel­le tul­lut­kin eli neu­ro­ki­rur­gi­aan pyy­täen kon­sul­taa­tio­apua vai­ke­aan aivoruhjeeseen/lievään aivo­vam­maan. Sinut siir­ret­täi­siin toi­sel­le osas­tol­le vie­lä saman illan aika­na. “Pään­sä­ryn ja hui­mauk­sen tun­net­ta tulee sel­keäs­ti pys­ty­asen­nos­sa. Lisäk­si syö­mi­nen jon­kin ver­ran han­ka­laa, samoin oikean käden käyt­tö. Äidin mukaan sano­jen löy­tä­mi­sen vai­keut­ta esiin­tyy vaih­del­len ja muis­ta­mat­to­muut­ta. Perus­ter­ve koh­ta 12-vuo­tias poi­ka. Kou­lus­sa 5. luok­kaa käy, arvo­sa­nat 7-8, pait­si lii­kun­nal­li­se­na poi­ka­na lii­kun­nas­ta 9. Aktii­vi­ses­ti jää­kiek­koa har­ras­taa. Tänään tut­kit­tu­na oikean käden liik­keet ja puris­tus­voi­ma huo­nom­pi, puhe ajoit­tain epä­sel­vää, samoin kie­len liik­keet han­ka­laa. Kas­vo­jen alu­eel­la tun­to poik­kea­va, ei kui­ten­kaan nou­da­ta der­ma­to­me­ja. Samoin oikeas­sa ylä- ja ala­raa­jas­sa. SN-kokeis­sa epä­tark­kuut­ta.” Näin kir­joit­ti hän ja huo­kai­si luul­ta­vas­ti syvään, mut­ta vie­lä me tapai­sim­me use­aan ker­taan lähi­vuo­sien aikaan.